ജില്ലയിലെ വിവിധ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ ഇ-ഹെല്‍ത്ത് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി താത്ക്കാലിക...

ജില്ലയിലെ വിവിധ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ ഇ-ഹെല്‍ത്ത് പദ്ധതി നട

മുന്‍ഗണനേതര റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് ഉടമകള്‍ക്ക് ഒക്ടോബര്‍ 20 വരെ ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം...

ഒഴിവാക്കല്‍ മാനദണ്ഡങ്ങളില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടുവരാത്ത കുടുംബങ്ങളുടെ പൊതുവിഭാഗം റേഷന്‍ കാര്‍ഡുകള്‍ മുന്‍ഗണന വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത

കാസര്‍കോട് ജില്ലാ മാനസികാരോഗ്യ പദ്ധതിയില്‍ ക്ലിനിക്കല്‍ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് തസ്തികയില്‍ കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍...

കാസര്‍കോട് ജില്ലാ മാനസികാരോഗ്യ പദ്ധതിയില്‍ ക്ലിനിക്കല്‍ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് തസ്തികയില്‍ കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഒഴിവ്. യോഗ്യത എം.ഫില്‍/ പിജി ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ ക്ലിനിക്കല്‍

അധ്യാപക ഒഴിവ് :എളേരിത്തട്ട് ഇ.കെ.നായനാര്‍ മെമ്മോറിയല്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് കോളേജ്,പിലിക്കോട് സി.കൃഷ്ണന്‍ നായര്‍...

ഹിന്ദി വിഷയത്തില്‍ ഗസ്റ്റ് അധ്യാപക ഒഴിവ് എളേരിത്തട്ട് ഇ.കെ.നായനാര്‍ മെമ്മോറിയല്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് കോളേജില്‍ നടപ്പ് അധ്യയന വര്‍ഷത്തില്‍ ഹിന്ദി വിഷയത്തില്‍ ഗസ്റ്റ് അധ്യ

കരാറടിസ്ഥാനത്തില്‍ ആസ്പിരേഷണല്‍ ബ്ലോക്ക് ഫെല്ലോ നിയമനം, ഒക്ടോബര്‍ 18ന് രാത്രി 12നകം...

നീതി ആയോഗ് നടപ്പിലാക്കുന്ന ആസ്പിരേഷണല്‍ ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പരപ്പ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തില്‍ ബ്ലോക്ക്തല വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏകോപിപ

പള്ളിക്കര സിർവ്വ അക്വാട്ടിക്ക് സെന്ററിൽ നീന്തൽ പഠിക്കൂ ഒരു മാസത്തെ മെമ്പർഷിപ്പ്...

പള്ളിക്കര സിർവ്വ അക്വാട്ടിക്ക് സെന്ററിൽ നീന്തൽ പഠിക്കൂ ഒരു മാസത്തെ മെമ്പർഷിപ്പ് സൗജന്യം ആകർഷകമായ സൗജന്യങ്ങളുമായി സിർവ്വ നീന്തൽ പരിശീലന കേന്ദ്രം. നീന്തൽ പഠിക്കുന്

Prime Time News
Prime Time News
Back to Top