വെസ്റ്റ് എളേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശിയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 2022 – 23 വർഷത്തെ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് നിർമാണം ആറാം വാർഡിൽ പൂർത്തീകരിച്ചു ഉദ്ഘാടനം നടത്തി.

Share

 

വെസ്റ്റ് എളേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശിയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 2022 – 23 വർഷത്തെ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് നിർമാണം ആറാം വാർഡിൽ പൂർത്തീകരിച്ചു ഉദ്ഘാടനം നടത്തി.വാർഡ് മെമ്പർ ലില്ലികുട്ടി അധ്യക്ഷയായി… വെസ്റ്റ് എളേരി പഞ്ചായത്ത്‌ പ്രസിഡന്റ്‌ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു….16 വാർഡ് മെമ്പർ ലിജിന ആശംസകൾ അറിയിച്ചു….. തൊഴിലുറപ്പ് ജീവനക്കാർ ആയ ഗ്രീഷ്മ, പ്രിയങ്ക, നിസാമo.., എന്നിവർ സംസാരിച്ചു… മുൻ മെമ്പർ ശ്രീനിവാസൻ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു…..

Back to Top