ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും തല മുതിർന്ന വോട്ടർ കുപ്പിച്ചിയമ്മയ്ക്ക് ഇത്തവണ വോട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ, വയസ്സ് 111

Share

കുപ്പിച്ചി അമ്മയ്ക്ക് ഇത്തവണയും വോട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ

കാഞ്ഞങ്ങാട് : ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും തല മുതിർന്ന വോട്ടർ കുപ്പിച്ചിയമ്മയ്ക്ക് ഇത്തവണയും വോട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ. അ ടോട്ട് കൂലോത്ത് വളപ്പ് ചാപ്പയിൽ വീട്ടിലെ സി കുപ്പി ച്ചിയമ്മയ്ക്ക്

വയസ്സ് 111. ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വോട്ട് ഓർമ്മയും ഈ മുത്തശ്ശി ക്കുണ്ട്. ഇ എം എസ് മത്സരിച്ച ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുതൽ വെള്ളിക്കോത്ത് സ്കൂളിലായിരുന്നു വോട്ട്. കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ വോട്ട് ചെയ്തു. ഒരു വോട്ടും പാഴാക്കിയിട്ടില്ല എന്നും ഈ മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു. പല്ലില്ലാത്ത മോണകാട്ടിയുള്ള ചിരിയിൽ ഇ എം എസ് , ഇ കെ നായനാർ, ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ ഇവരെയൊക്കെ ഈ മുത്തശ്ശി ഓർക്കുന്നു.

Back to Top