വിഷു ദിനത്തിൽ പൂച്ചക്കാട് ചാലിയം വളപ്പ് കുടുംബ സംഗമം ഷാർജയിൽ നടന്നു

Share

അഞ്ച് തലമുറ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന കുടുംബ പാരമ്പര്യവും വേരുകളുമുളള ചാലിയം വളപ്പിലെ തലമുറ സംഗമമാണ് യുഎഇയിൽ നടന്നത്

അഞ്ച് തലമുറ മുൻപ് ബേഡക ഭാഗത്ത് നിന്നും പൂച്ചക്കാട് പ്രദേശത്ത് എത്തിയവരാണ് ആദ്യ തലമുറയിൽപ്പെട്ടവർ. പഴയ കൂട്ടക്കനി സ്ക്കൂൾ ആദ്യ കാല അധ്യാപകനായിരിന്നു അപ്പു മാഷ്.

ചാലിയം വളപ്പിൽ അപ്പു മാഷിന്റെയും മാധവിയുടെയും മക്കളുടെ പുതു തലമുറ സംഗമമാണ് ഷാർജയിൽ നടന്നത്.

വ്യത്യസ്തമായ പരിപാടികൾ സംഗമത്തിന് മാറ്റ് കൂട്ടി ലക്കിഡ്രാേ അടക്കമുള്ള പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു.

രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നാട്ടിലും വിദേശത്തുമുള്ള മുഴുവൻ പേരേയും ഒന്നിച്ച് നാട്ടിൽ സംഗമം നടത്താമെന്ന് തീരുമാനത്തിലെത്തിയാണ് വിഷു ആഘോഷം അവസാനിപ്പിച്ചത്.

Back to Top