ടൈപ്പിസ്റ്റ്, ക്ലാർക്ക് കം അക്കൗണ്ടൻ്റ്, പ്രൈമറി ടീച്ചർ, ആർട് ടീച്ചർ, മ്യൂസിക് ടീച്ചർ, കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ, യോഗ ഇൻസ്ട്രക്ടർ, കൗൺസിലർ, സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ്, ഡോക്ടർ, സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റർ, മലയാളം ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചർ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ തുടങ്ങി കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ വിവിധ ഗവണ്മെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒഴിവുകൾ 

Share

മത്സ്യകർഷക വികസന ഏജൻസിയിൽ ടൈപ്പിസ്റ്റ്,ക്ലാർക്ക് കം അക്കൗണ്ടന്റ് തസ്തിക യിൽ ഒഴിവ്. താത്‌പര്യമുളളവർ രേഖകൾ സഹിതം മത്സ്യകർഷകവികസന ഏജൻസി, ഫിഷറീസ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ർ കാര്യാലയം, കാസർകോട് അറ്റ് കാഞ്ഞങ്ങാട്, മീനാപ്പീസ്, കാഞ്ഞങ്ങാട് (പി.ഒ) – 671 315 എന്ന വിലാസത്തിൽ ഫെബ്രുവരി 10നകം അപേക്ഷ നൽകണം. 04672 202537.

കാസർകോട് കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയ നമ്പർ 2 വിൽ വാക്ക് ഇൻ ഇൻ്റർവ്യൂ

വിവിധ അധ്യാപക ഒഴിവിലേക്കുള്ള വാക്ക് ഇൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ഫെബ്രുവരി നടക്കും. ഫെബ്രുവരി രണ്ടിന് രാവിലെ 9.30 മുതൽ 11 വരെ പി.ജി.ടി (മാത്സ്, ഹിന്ദി, കൊമേഴ്‌സ്), ടി.ജി.ടി (സയൻസ്, സോഷ്യൽ സയൻസ്), ബാൽവാടിക ടീച്ചർ എന്നിവയിലേക്കും ഫെബ്രുവരി മൂന്നിന് രാവിലെ 9.30 മുതൽ 11 വരെ പ്രൈമറി ടീച്ചർ, ആർട് ടീച്ചർ, മ്യൂസിക് ടീച്ചർ, കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ, യോഗ ഇൻസ്ട്രക്ടർ, കൗൺസിലർ, സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ്, ഡോക്ടർ, സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റർ, മലയാളം ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചർ തസ്തികകളിലേക്കും വാക്ക് ഇൻ ഇൻ്റർവ്യൂ നടക്കും. 04994 295788, 04994 256788.

ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ ഒഴിവ്

കിനാനൂർ കരിന്തളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലാണ് ഒഴിവ്. ഫെബ്രുവരി രണ്ടിന് രാവിലെ 10. 30ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ കൂടിക്കാഴ്ച്ച. 0467 2235350.

Back to Top