മേലാംങ്കോട്ട് സ്വദേശി പി. ഹരികൃഷ്ണൻ തൃശ്ശൂരിൽ നടക്കുന്ന സ്ക്കൂൾ കായിക മേളയിൽ കാസർഗോഡിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കും അദ്ധ്യാപകർക്കായി നടത്തിയ 1500 മീറ്റർ ഓട്ടമൽസരത്തിൽ പി. ഹരികൃഷ്ണൻ ജില്ലയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയിരിന്നു

Share

ജില്ലാ സ്ക്കൂൾ കായിക മേളയിൽ അദ്ധ്യാപകർക്കായി നടത്തിയ 1500 മീറ്റർ ഓട്ടമൽസരത്തിൽ പി. ഹരികൃഷ്ണൻ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിനർഹനായി. കാസർഗോഡ് കുമ്പള ജി എസ് ബി എസ് ൽ അദ്ധ്യാപകനാണ് ഹരികൃഷ്ണൻ. കാഞ്ഞങ്ങാട് മേലാംങ്കോട്ട് സ്വദേശിയാണ്. 20 ന് തൃശ്ശൂരിൽ നടക്കുന്ന സ്ക്കൂൾ കായിക മേളയിൽ കാസർഗോഡിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കും

കഴിഞ്ഞ വർഷം സംസ്ഥാന തലത്തിൽ അദ്ധ്യാപകരുടെ 1500 മീറ്ററിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയിരുന്നു.

Back to Top