അത്തിക്കോത്ത് എ സി നഗർ വിഷ്ണുമൂർത്തി കരിഞ്ചാമുണ്ഡിയമ്മ ദേവസ്ഥാനത്ത് കളിയാട്ടം തുടങ്ങി

Share

അത്തിക്കോത്ത് കളിയാട്ടം തുടങ്ങി

അത്തിക്കോത്ത്എ സി നഗർ വിഷ്ണുമൂർത്തി കരിഞ്ചാമുണ്ഡിഅമ്മ ദേവസ്ഥാനം രണ്ടുദിവസമായി നടക്കുന്ന കളിയാട്ട ഉത്സവം തുടങ്ങി.ആദ്യദിനത്തിൽതെയ്യങ്ങളുടെ കുളിച്ചു തോറ്റ നടന്നു.രണ്ടാം ദിനത്തിൽപുലർച്ചെകരിഞ്ചാമുണ്ഡി അമ്മ അരങ്ങിലെത്തി.തുടർന്ന്ചാമുണ്ഡി,,വിഷ്ണുമൂർത്തിഗുളിക ൻഎന്നീ തെയ്യങ്ങൾ അരങ്ങിലെത്തും:

ഫോട്ടോ:രതീഷ് കാലിക്കടവ്

Back to Top