പെരിയ സെൻ്റെർ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സ് കുടുംബ യോഗം നടത്തി സി രാജൻ പെരിയ ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു

Share

പെരിയ സെൻ്റെർ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സ് കുടുംബ യോഗം സി രാജൻ പെരിയ ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു .പുല്ലൂർ പെരിയ പഞ്ചായത്തിലെ ആദ്യ കൂടുംബയോഗമാണ് ഇന്ന് പെരിയ താഴത്ത് വീട്ടിൽ നടന്നത് , പ്രമോദ് പെരിയ ‘സി കെ അരവിന്ദൻ എ കൃഷണൻ ‘പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ , ‘ സി കമലാക്ഷൻ , ഗൗരി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ , പ്രശാന്ത് നംബ്യാർ , രവിന്ദ്രൻ കെ വിദ്യാ താഴത്ത് വീട് , ശ്രീജിത്ത് പെരിയ എന്നിവർ സംശാരിച്ചു

Back to Top