കേരള മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന് കീഴിൽ ജോലി. 352 ഒഴിവുകള്‍ PSC പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ ജോലി

Share

കേരള മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പില്‍ ജോലി.

കേരള മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന് കീഴിൽ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. കേരള മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഇപ്പോള്‍ വെറ്ററിനറി സർജൻ, ഡ്രൈവർ കം അറ്റൻഡൻ്റ് തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

വിവിധ ഡിഗ്രീ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് കേരള മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പില്‍ ജോലി മൊത്തം 352 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി അപേക്ഷിക്കാം. നല്ല ശമ്പളത്തിൽ കേരള മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന് കീഴിൽ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഈ ജോലിക്ക് ഓണ്‍ലൈനായി 09 ഏപ്രിൽ 2024 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

Home

Back to Top