കാസർകോട് നാഷണൽ ആയുഷ്‌ മിഷനിൽ നേഴ്‌സ്, നേഴ്‌സ് അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവ് ശമ്പളം 17,850 രൂപ,

Share

 

കാസർകോട് നാഷണൽ ആയുഷ്‌ മിഷനിൽ നേഴ്‌സ് (യോഗ്യത സംസ്ഥാന മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ അംഗീകരിച്ച ജി.എൻ.എം) ശമ്പളം 17,850 രൂപ, നേഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് (എ.എൻ.എം / തത്തുല്യം) ശമ്പളം 11,550 രൂപ.

പ്രായപരിധി 40 വയസ്സ്. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ഫെബ്രുവരി 13ന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് വരെ. വിലാസം ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം മാനേജർ, നാഷണൽ ആയുഷ്‌മിഷൻ, ജില്ലാ ആയുർവേദ ആശുപത്രി, സെക്കൻ്റ് ഫ്ളോർ പടന്നക്കാട്, കാസർകോട് – 671314.

Back to Top