ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ കാഞ്ഞങ്ങാട് മുട്ടുന്തല മഖാം ഉറൂസിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള പതാക ഉയർത്തൽ കർമ്മം ചെയർമാൻ ഖൈസ് സൺ ലൈറ്റ് നിർവഹിച്ചു.

Share

ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ കാഞ്ഞങ്ങാട് മുട്ടുന്തല മഖാം ഉറൂസിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള പതാക ഉയർത്തൽ കർമ്മം ചെയർമാൻ ഖൈസ് സൺ ലൈറ്റ് നിർവഹിച്ചു.

Back to Top