കാഞ്ഞങ്ങാട്നിത്യനന്ദശ്രമം ദത്രത്രേയ ജയന്തിയും. ജനനന്തസ്വാമിജിയുടെ 40-മത് പുണ്യതിഥി ആഘോഷവും. വിപുലമായി ആഘോഷിച്ചു

Share

കാഞ്ഞങ്ങാട്നിത്യനന്ദശ്രമം ദത്രത്രേയ ജയന്തിയും. ജനനന്തസ്വാമിജിയുടെ 40-മത് പുണ്യതിഥി ആഘോഷവും. വിപുലമായി ആഘോഷിച്ചു ഭക്തരുടെ നേതത്വത്തിൽ തുളസി അർച്ചനയും നടന്നു.

Back to Top