താനൂരിൽ ബോട്ടപകടം ഏഴ് മരണം ഇരുപത്തിയഞ്ചിലധികം പേര് ബോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിന്നു എന്ന് റിപ്പോർട്ട്

Share

മലപ്പുറം താനൂരിൽ ഏഴ്മരണം

ഓട്ടുമ്പ്രം തൂവർ പ്രദേശത്താണ് അകടം ഇരുപത്തിയഞ്ചിലധികം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിന്നു എന്ന് സംശയം

Back to Top