അമ്പലത്തറ മുതൽ പാണത്തൂർ വരെയുള്ള സംസ്ഥാന പാത ശുചീകരിച്ച് സി പി ഐ എം പനത്തടി ഏരിയാ കമ്മറ്റി

Share

അമ്പലത്തറ മുതൽ പാണത്തൂർ വരെയുള്ള സംസ്ഥാന പാത ശുചീകരിച്ച് സി പി ഐ എം പനത്തടി ഏരിയാ കമ്മറ്റി

അമ്പലത്തറ:കേരളത്തിലെ cpim ന്റെ സമാരാധ്യനായ നേതാവ് സഖാവ് ഇകെ നായനാരുടെ സ്മരണ ദിനത്തിൽ അമ്പലത്തറ മുതൽ പാണത്തൂർ വരെയുള്ള മലയോര ഹൈവേ cpim പനത്തടി ഏരിയാ കമ്മറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശുചീകരണപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി 100 കണക്കിന് പ്രവർത്തകർ മെയ് 19 ന് രാവിലെ മുതൽ ശുചീകരണപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത മാലിന്യ മുകത കേരളം ക്യാംപെയിനിന്റെ ഭാകമായിട്ടാണ് 39 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ പാദയോരങ്ങളും ശുചീകരിച്ചു കൊണ്ട് മാതൃക തീർത്തിരിക്കുകയാണ് സി പി ഐ എം

Back to Top