പുല്ലൂർ മാക്കരംകോട്ട് സ. ഇ.എം.എസ് സ്മാരക ഗ്രന്ഥാലയത്തിൽ ബാലവേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ‘വായനാ വെളിച്ചം’ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു.

Share

പുല്ലൂർ മാക്കരംകോട്ട് സ. ഇ.എം.എസ് സ്മാരക ഗ്രന്ഥാലയത്തിൽ ബാലവേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ‘വായനാ വെളിച്ചം’ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു.കുട്ടികളിൽ വായനാശീലം വളർത്തുന്നതിൽ ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തിന് നിർണായക സ്ഥാനമുണ്ട്, ഹോസ്ദുർഗ് ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ ആഹ്വാനം ചെയ്ത വായന വെളിച്ചം പദ്ധതി ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണെന്ന് പുല്ലൂർ പെരിയ പഞ്ചായത്ത് സമിതി കൺവീനർ ലത്തീഫ് പെരിയ. മാക്കരംകോട് ഇ എം എസ് ഗ്രന്ഥാലയത്തിൽ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കവേഅദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.ബാലവേദി പ്രസിഡന്റ് നന്ദന തമ്പാൻ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഗ്രന്ഥാലയം സെക്രട്ടറി രമാ രാമകൃഷ്ണൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ബാലവേദി കുട്ടികൾക്ക് പുസ്തക വിതരണവും നടന്നു. വരും ആഴ്ചകളിൽ പുസ്തകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുവാനും ഗ്രന്ഥാലയത്തിൽ ഒരു ദിവസത്തെ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുവാനും തീരുമാനിച്ചു. ലൈബ്രേറിയൻ രമ്യ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.

Back to Top