മുഖാരി, മൂവാരി സമുദായം സമരത്തിന് :

Share

 

കാഞ്ഞങ്ങാട്: ക്ഷേത്രആചാരങ്ങളും പാരമ്പര്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജീവിതം തന്നെ ഉഴിഞ്ഞ് വെക്കേണ്ടി വരുന്ന ക്ഷേത്രആചാര സ്ഥാനികർക്കു കിട്ടേണ്ട സർക്കാർ ആനുകൂലങ്ങളും പ്രതിമാസ വേതനങ്ങളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിതരണം ചെയ്യുകയും പ്രതിമാസ വേതനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും പുതിയതായി നിയോഗിച്ച ക്ഷേത്രേശ്വരൻമാരെ പ്രതിമാസ വേതന ആനുകൂല്യലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കൊണ്ട് മുഖാരി / മുവാരി സമുദായ സംഘം നീലേശ്വരം ദേവസ്വം ബോർഡ് ഡിവിഷൻ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ 7.11.2022 തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് ധർണ്ണ സമരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ധർണ്ണ സമരം ഉൽഘാടനം ചെയ്യുന്നത് സമുദായത്തിൻ്റെസംസ്ഥാന അദ്ധ്യക്ഷൻ ശ്രീ കൺമണി രാധാകൃഷ്ണൻ, എക്കാൽ കുഞ്ഞിരാമൻ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിക്കും.

Back to Top