അജാനൂർ മൂലക്കണ്ടം അംഗൻവാടിയിൽ ശിശുദിനം ആഘോഷിച്ചു

Share

അജാനൂർ : മൂലക്കണ്ടം അംഗൻവാടിയിൽ ശിശുദിനം ആഘോഷിച്ചു.
മധുര, പായസവിതരണം, ചിത്രരചന, കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികൾ നടന്നു.
മൂലകണ്ടം അംഗൻവാടി ടീച്ചർ പ്രസന്ന, വാർഡ് മെമ്പർ സിന്ധു ബാബു, വനജ, ആശാവർക്കർ ദീപ,മുൻ വാർഡ് മെമ്പർ നാരായണൻ, പത്മിനി തുടങ്ങി രക്ഷിതാക്കൾ വിവിധ സാംസ്കാരിക സംഘടന പ്രവർത്തകരും സംബന്ധിച്ചു.

Back to Top