ആനന്ദാശ്രമം ലയൺസ് ക്ലബ്ബിൻ്റെയും മാം ട്രസ്റ്റ് കണ്ണാശുപത്രിയുടേയും സഹകരണത്തോട് കൂടി സൗജന്യ തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ നിർണ്ണയ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

Share

ആനന്ദാശ്രമം ലയൺസ് ക്ലബ്ബിൻ്റെയും മാം ട്രസ്റ്റ് കണ്ണാശുപത്രിയുടേയും സഹകരണത്തോട് കൂടി സൗജന്യ തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ നിർണ്ണയ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

2022 നവംബർ 20ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 9 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി വരെ മാവുങ്കാൽ മാംട്രസ്റ്റ് കണ്ണാശുപത്രിയിലാണ് (സഞ്ജീവനി ഹോസ്പിറ്റൽ കോപ്ലക്സ് )ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.
മുൻകൂട്ടിപേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.9446509293
97466520882
9447854828

Back to Top