ആയിരം ട്രോഫിയും ആയിരം പുസ്തകങ്ങളുമായി ബേക്കൽ ഉപജില്ലാ കലോത്സവം

Share

വെള്ളിക്കോത്ത് : മഹാകവി പി സ്മാരക സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന ബേക്കൽ ഉപജില്ലാ കലോത്സവത്തിന് ഒന്നാം സമ്മാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നവർക്കാണ് ആയിരം ട്രോഫിയും ആയിരം പുസ്തകങ്ങളുമായി ഉപജില്ലാ കലോത്സവം കാത്തിരിക്കുന്നത്.
ട്രോഫി കമ്മിറ്റിയുടെ ആശയമാണ് പുസ്തകങ്ങൾ. “വായനയാണ് ലഹരി” എന്ന ആശയം പ്രചരിപ്പിച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ നൽകുക എന്നത് ട്രോഫി കമ്മിറ്റി പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടായ ആലോചനയുടെ ഭാഗമായിരിന്നു
20 അംഗങ്ങളുള്ള ട്രോഫി കമ്മിറ്റി തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയുടെ പണത്തിന്ന് കാത്തുനിൽക്കതെ ഒന്നര ലക്ഷത്തിൽ അധികം രൂപ സമാഹരിച്ചു ട്രോഫികളും പുസ്തകങ്ങളും വാങ്ങിയത് സുമനസ്സുകളുടെയും പൂർവ്വവിദ്യാർത്ഥികളുടെയും സഹായം ലഭിച്ചതായി കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചു

Back to Top