കൊളത്തൂർ ശ്രീ പാടാർക്കുളങ്ങര ഭഗവതി ക്ഷേത്ര സ്ഥാനികനും പൂരക്കളി കലാ അക്കാദമി അവാർഡ് ജേതാവുമായ ശ്രീ ബാലൻ വെളിച്ചപ്പാടൻ മരണപ്പെട്ടു 

Share

കൊളത്തൂർ ശ്രീ പാടാർക്കുളങ്ങര ഭഗവതി ക്ഷേത്ര സ്ഥാനികനും പൂരക്കളി കലാ അക്കാദമി അവാർഡ് ജേതാവുമായ ശ്രീ ബാലൻ വെളിച്ചപ്പാടൻ മരണപ്പെട്ടു

Back to Top