മുന്നറിയിപ്പുമായി ഗവർണറുടെ ട്വീറ്റ്

Share

മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മന്ത്രി സഭയ്ക്കും ഗവർണറെ ഉപദേശിക്കാൻ എല്ലാ അവകാശവുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഗവർണറുടെ പദവിയുടെ അന്തസ്സിനെ താഴ്ത്തുന്ന വ്യക്തിഗത മന്ത്രിമാരുടെ പ്രസ്താവനകൾ ക്കാൻ എല്ലാ അവകാശവുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഗവർണറുടെ പദവിയുടെ അന്തസ്സിനെ താഴ്ത്തുന്ന വ്യക്തിഗത മന്ത്രിമാരുടെ പ്രസ്താവന മന്ത്രി സ്ഥാനം പിൻവലിക്കാൻ വരെ ഉത്തരവ് ഇടേണ്ടി വരും മുന്നറിയിപ്പുമായി ഗവർണറുടെ ട്വീറ്റ്

Back to Top