മാലിന്യ മുക്ത കേരളം. പൊതു സ്ഥല ശുചീകരണം നടത്തി.

Share

അമ്പലത്തറ: ജനകീയ മാലിന്യ മുക്ത ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായി കോടോം-ബേളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 19-ാം വാർഡ് നേതൃത്വത്തിൽ അമ്പലത്തറ ടൗണിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം നടത്തി. പഞ്ചായത്ത് വൈ. പ്രസിഡൻ്റ് പി.ദാമോദരൻ ഉൽഘാടനം ചെയ്തു.പഞ്ചായത്ത് ഹെൽത്ത് ഇൻപെക്ടർ ഒ വി.സുമിത്രൻ പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു.പി.എൽ.ഉഷ, കലാരഞ്ജിനി, വി.കെ.കൃഷ്ണൻ സി.പി.സവിത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.വാർഡ് കൺവീനർ പി ജയകുമാർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു.

Back to Top