കനത്തകാറ്റും മഴയിലുംനെല്ലിക്കാട്ട് മാങ്ങോട്ട്മതിലും,തെങ്ങുംതകർന്നു

Share

കാഞ്ഞങ്ങാട്:- കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ഉണ്ടായ ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും നെല്ലിക്കാട്ട്മാങ്ങോട്ട്.കെ യമുനയുടെ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന വീടിനോട്ചേർന്നുള്ളമതിൽ പൂർണ്ണമായും തകരുകയും,വീടിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ളപൊതുപ്രവർത്തകൻ(സിപിഎം ബല്ലലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം) ബി.എം കൃഷ്ണൻ്റെ രണ്ട് തെങ്ങ്,നിരവധി കവുങ്ങുകൾ, വിവിധ കാർഷിക വിഭവങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ മതിൽ ഇടിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന്തകർന്നു.

വിദ്യാർഥികളായ മക്കളോടൊപ്പം വിധവയും തൊഴിൽരഹിതയുമായി യമുന കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കിടയിലാണ്  ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ വീടെന്ന സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നത്.അതിനിടയിലാണ്കാലവർഷത്തിന്റെ രൂപത്തിൽഈ കുടുംബത്തിന് കനത്തനാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചത്. യമുനയ്ക്ക്ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെയും,ബി എം കൃഷ്ണന്50,000 രൂപയുടെയും നഷ്ടമാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Back to Top