മാധവിക്കുട്ടി സ്മാരക സാഹിതി കവിതാ പുരസ്ക്കാരം ദിവാകരൻ വിഷ്ണുമംഗലത്തിന്

Share

പത്തനംതിട്ട ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാഹിത്യ സംഗമവേദി ഏർപ്പെടുത്തിയ മാധവിക്കുട്ടി സ്മാരക സാഹിതി കവിതാ പുരസ്ക്കാരത്തിന് ദിവാകരൻ വിഷ്ണുമംഗലം അർഹനായി. ഡി.സി.ബുക്സ്പ്രസിദ്ധീകരിച്ച “അഭിന്നം ” എന്ന കവിതാ സമാഹാരമാരത്തിനാണ് അവാർഡ് ലഭിച്ചത്.10001രൂപയും പ്രശസ്തിപത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്ക്കാരം . മെയ് 21 ന് എറണാകുളത്ത് വച്ച് അവാർഡ് സമ്മാനിക്കും.

Back to Top