കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി അഞ്ചാംഘട്ട ഗുണഭോക്താക്കളുടെസംഗമം നടന്നു

Share

കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി

അഞ്ചാംഘട്ട ഗുണഭോക്താക്കളുടെസംഗമം നടന്നു

കാഞ്ഞങ്ങാട്:-നാല് ഘട്ടങ്ങളില യി1922പേർക്ക്പി എം എ വൈലൈഫ്ഭവന പദ്ധതിയിലൂടെവീട് വീട് നിർമ്മാണത്തിന് ധനസഹായം നൽകിസംസ്ഥാനത്ത് തന്നെഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക്സഹായം നൽകിമുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഭവനം എന്നസ്വപ്ന പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നകാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭയുടെലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയുടെഅഞ്ചാംഘട്ടഗുണഭോക്താക്കളുടെ സംഗമം നടന്നു.43 വാർഡുകളിൽ നിന്നായി162ഗുണഭോക്താക്കൾ പങ്കെടുത്ത്നഗരസഭ ടൗൺ ഹാളിൽ നടന്ന സംഗമത്തിൽഒന്നാം വാർഡിലെ പി.വി. ഗി ഗിരീജയുടെഅപേക്ഷ സ്വീകരിച്ച്നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി സുജാത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.വൈസ് ചെയർമാൻ ബിൽട്ടക്ക് അബ്ദുള്ള അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ മാരായ കെ. ലത,അഹമ്മദ് അലി, കെ.അനീഷശൻ, കെ.പ്രഭാവതിഎന്നിവർ സംസാരിച്ചു.കുടുംബശ്രീ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി എൻ. വി.ദിവാകരൻപദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി.നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി എൻ.മനോജ്സ്വാഗതവുംവിപിൻ മാത്യുനന്ദിയും പറഞ്ഞു

Back to Top