ജില്ലാ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസ് കന്നഡ റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ / സബ് എഡിറ്റര്‍ പാനല്‍ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു നവംബര്‍ 30 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

Share

ജില്ലാ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസ് കന്നഡ റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ / സബ് എഡിറ്റര്‍ പാനല്‍ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

 

നവംബര്‍ 30 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

ജില്ലയില്‍ ഇൻഫർമേഷൻ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പ് ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസിൽ കന്നഡ റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ / സബ് എഡിറ്റര്‍ പാനല്‍ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കന്നഡയിൽ പത്രക്കുറിപ്പുകൾ ഉൾപ്പടെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനാണ് പാനൽ രൂപീകരിക്കുന്നത്. യോഗ്യത : ബിരുദം മലയാളത്തില്‍ നിന്ന് കന്നഡയിലേക്കും തിരിച്ചും വിവര്‍ത്തനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പരിചയം.

രണ്ട് വര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം അഭികാമ്യം. പ്രായപരിധി 45വയസ്സ്. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി നവംബര്‍ 30, 2023 .

Back to Top