വിജയത്തിൽ ആഹ്ലാദ പ്രകടനം നടത്തി രാജസ് സ്കൂൾ കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർ

Share

രാജസ് സ്കൂളിലെ ഇലക്ഷൻ വിജയത്തിൽ കെ എസ് യു ആഹ്ലാദപ്രകടനം നടത്തി ചെയർപേഴ്സാണായി പവിത്ര വിജയിച്ചു. ഷാമിൽ, അനാമിക, സമാൻ, നന്ദന, അനിരുദ്ധ്, സുമയ്യ, ആര്യ, പാർവതി കൃഷ്ണ തുടങ്ങിയവർ വിജയിച്ചതായി കെ എസ് യു അറിയിച്ചു
മത്സരിച്ച സ്കൂളുകളിൽ കെ എസ് യു വിജയിച്ചു പല സ്കൂളുകളും പൊതുവായി സംഘടനാ രാഷ്ട്രീയമില്ലാത്ത തിരഞ്ഞാടുപ്പാണ് നടന്നത് ജില്ലയിലെ ചില സ്കൂളുകൾ എതിരില്ലാത്ത എസ് എഫ് ഐ പിടിച്ചു. നീലേശ്വരം രാജസ് , പരപ്പ, കാടങ്കോട്, പടന്ന, കോട്ടപ്പുറം, ബളാന്തോട്, കമ്പല്ലൂർ തുടങ്ങിയ സ്കൂളുകൾ കെ എസ് യു വിജയിച്ചതായി അറിയിച്ചു

Back to Top