പാലക്കി കുഞ്ഞാ ഹമ്മദ് ഹാജിയെഉപഹാരം നൽകി ആദരിക്കച്ചു

Share

കോട്ടച്ചേരി തുളുച്ചേരി ശ്രീകുമ്മണാർ കളരി ഭഗവതി ക്ഷേത്ര കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് റ ഭാഗമായി നടന്ന ആദരിക്കൽ ചടങ്ങിൽ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന പൗര പ്രമുഖൻ   പാലക്കി കുഞ്ഞാഹമ്മദ് ഹാജിയെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ബേബി ബാലകൃഷ്ണൻ ഉപഹാരം നൽകിആദരിച്ചു .

Back to Top