കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് വേണ്ടി മലയാളദിനം ഭരണഭാഷ വാരാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി മത്സരങ്ങൾ വരുന്നു

Share

കാസറഗോഡ് :മലയാള ദിനം ഭരണഭാഷാ വാരാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്കായി ജില്ലാ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസ് തുല്യ മലയാളം മത്സരം നടത്തുന്നു.

നിത്യജീവിതത്തിലും സര്‍വീസ് ജീവിതത്തിലും നിത്യേന ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകള്‍ക്ക് തുല്യമായ മലയാളം പദം കണ്ടെത്തുകയെന്നതാണ് മത്സരം. താത്പര്യമുള്ള സര്‍ക്കാര്‍, പൊതു മേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാര്‍ 31ന് മുന്‍പായി prdcontest@gmail.com ല്‍ പേര് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണം.

മലയാള ദിനം ഭരണഭാഷാ വാരാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്കായി ജില്ലാ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസ് കൈയെഴുത്ത് മത്സരവും, കേള്‍ക്കൂ എഴുതൂ മത്സരവും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തില്‍ മലയാള ഖണ്ഡികയാണ് വായിച്ചു കേള്‍ക്കുന്ന മുറക്ക് നിശ്ചിത സമയത്തിനകം അക്ഷരത്തെറ്റ് കൂടാതെ എഴുതേണ്ടത്. രൂപ ഭംഗിയോടെ വായനയുടെ ഒഴുക്കിനൊത്ത് എഴുതണം. പങ്കെടുക്കാന്‍ താത്പര്യമുള്ള സര്‍ക്കാര്‍, പൊതു മേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാര്‍ 31ന് മുന്‍പായി prdcontest@gmail.com ല്‍ പേര് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണം.

Back to Top