കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കർഷക വിരുദ്ധ നയങ്ങൾ ക്കെതിരെ സംയുക്ത കർഷക സമിതി കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ (26.11.22) നടത്തിയ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പിക്കറ്റിങ് മുൻ അഴീക്കോട് എം.എൽ.എ. പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

Share

കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് കർഷക മാർച്ചും പിക്കറ്റിങ്ങും

കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കർഷക വിരുദ്ധ നയങ്ങൾ ക്കെതിരെ സംയുക്ത കർഷക സമിതി കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ (26.11.22) നടത്തിയ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പിക്കറ്റിങ് മുൻ അഴീക്കോട് എം.എൽ.എ. പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

യോഗത്തിൽ പി.ജനാർദ്ദനൻ, ബങ്കളം കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ, പി.ആർ ചാക്കോ , വിജയകുമാർ, ഹുസൈനാർ നുള്ളിപ്പാടി, പി.പി.രാജു അരയി, ജെയിംസ് മാരൂർ, ജോസ് കാക്കക്കൂടുങ്കൽ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

കോട്ടച്ചേരിയിൽ നിന്ന് പുതിയോട്ട പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വരെ കർഷക മാർച്ചും ഉണ്ടായിരുന്നു

Back to Top