കാഞ്ഞങ്ങാട് കുന്നുമ്മൽ സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ സൗജന്യ ENT പരിശോധനാ ക്യാമ്പ് നവംബർ 30 ഡിസംബർ 1 തീയ്യതികളിൽ നടക്കും.

Share

കാഞ്ഞങ്ങാട് കുന്നുമ്മൽ സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ സൗജന്യ ENT പരിശോധനാ ക്യാമ്പ് നവംബർ 30 ഡിസംബർ 1 തീയ്യതികളിൽ നടക്കും.
പ്രമുഖ ENT സർജൻ ഡോക്ടർ സജിത എസ് ഗoഗാധരൻ്റ സൗജന്യ സേവനം കൂടാതെ ഡോക്ടർ നിർദേശിക്കുന്ന മറ്റു പരിശോധനകൾക്കും ഇളവുകൾ. ലഭ്യമാണ്.
മുൻകൂട്ടി പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ 04672203120
9447053120

Back to Top