കാസർകോട് ജില്ല ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസും കാസർഗോഡ് ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രമോഷൻ കൗൺസിലുംസംഘടിപ്പിക്കുന്ന ടൂറിസം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കരിയർ ഗൈഡൻസ് പഠനയാത്ര ഫേർട്ട് ടു . ഫോർട്ട് ഹെറിറ്റേജ് ടൂർ ജില്ലാ കലക്ടർ ഭണ്ഡാരി സ്വാഗത് രൺവീർ ചന്ദ് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു.

Share

 

കാസർഗോഡ്ലോകപൈതൃക വാരാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പ് കാസർകോട് ജില്ല ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസും കാസർഗോഡ് ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രമോഷൻ കൗൺസിലും സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ടൂറിസം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കരിയർ ഗൈഡൻസ് പഠനയാത്ര ഫേർട്ട് ടു . ഫോർട്ട് ഹെറിറ്റേജ് ടൂർ ജില്ലാ കലക്ടർ ഭണ്ഡാരി സ്വാഗത് രൺവീർ ചന്ദ് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു

Back to Top