പടിഞ്ഞാറ്റം കൊഴുവൽ നാഗച്ചേരി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നവംബർ 29 30 ഡിസംബർ 1 തീയതി കളിൽ കളിയാട്ട മഹോത്സവം നടക്കും

Share

പടിഞ്ഞാറ്റം കൊഴുവൽ നാഗച്ചേരി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നവംബർ 29 30 ഡിസംബർ 1 തീയതി കളിൽ കളിയാട്ട മഹോത്സവം നടക്കും
നവംബർ 29 ആം തീയതി വൈകുന്നേരം ആറുമണിക്ക് മാടത്തിൻ കീഴിൽ ക്ഷേത്രപാലകൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ദീപവും തിരിയും എഴുന്നള്ളത്ത് വരുന്നതോടെ ഉത്സവത്തിന് ആരംഭം കുറിക്കും.
വൈകുന്നേരം നീലേശ്വരം തെരു ശ്രീ മുത്തപ്പൻ മടപ്പുരയിൽ നിന്നും ജംഗ്ഷൻ, ബസാർ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങൾ വഴി വരുന്നു തിരുമുൽ കാഴ്ച സമർപ്പണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് നവംബർ 30-ആം തീയതി തെയ്യകോലങ്ങളുടെ പുറപ്പാട്, എസ്എസ്എൽസി,
പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിക്കൽ ചടങ്ങ്, തായമ്പക, തോറ്റം പുറപ്പാട് തുടങ്ങിയവയും ഡിസംബർ ഒന്നാം തീയതി ചാമുണ്ഡി, പാടാർകുളങ്ങര ഭഗവതി നാഗച്ചേരി ഭഗവതി പൂമാരുതൻ വിഷ്ണു മൂർത്തി തുടങ്ങിയ തെയ്യക്കോലങ്ങളുടെ പുറപ്പാടും, അന്നദാനവും ഉണ്ടായിരിക്കും

Back to Top