വൃശ്ചികം ഒന്നാം തീയതി കുണ്ടേന ഉപ്പിലിക്കൈ അയ്യപ്പ ഭജന മഠത്തിന്റെ ഫോട്ടോ പ്രതിഷ്ഠ ദിനാഘോഷം നടന്നു

Share

വൃശ്ചികം ഒന്നാം തീയതിയായ  ഇന്ന്  കുണ്ടേന ഉപ്പിലിക്കൈ അയ്യപ്പ ഭജന മഠത്തിന്റെ ഫോട്ടോ പ്രതിഷ്ഠ ദിനാഘോഷം നടക്കുന്നു  . രാവിലെ ഗണപതിഹോമത്തോടെ ആരംഭിച്ച ഉത്സവം വിപുലമായി തന്നെ ആഘോഷിക്കുന്നു. ഭക്തർക്ക് ഭഗവത്പ്രസാദമായി അന്നദാന വിതരണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ദീപാരാധനയും തുടർന്ന് ഭജനയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്

Back to Top