പുല്ലൂർ താളിക്കുണ്ടിലെ ടി.ജാനകി (75) അന്തരിച്ചു.

Share

പുല്ലൂർ : താളിക്കുണ്ടിലെ ടി.ജാനകി (75) അന്തരിച്ചു.
മകൻ : ടി.വിജയൻ മരുമകൾ : സുനന്ദ
സഹോദരങ്ങൾ: ടി. കുഞ്ഞമ്പു, ടി.മാധവി, ടി. ദേവകി, ടി. ബാലൻ പരേതരായ ടി. കോരൻ , ടി. നാരായണി

Back to Top