ഹരീഷ് ബി നമ്പ്യാർ ആർ.എസ്.പി.കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ.

Share

ഹരീഷ് ബി നമ്പ്യാർ ആർ.എസ്.പി.കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ.

ആർ.എസ്.പി.യുടെ. ഇരുപത്തിരണ്ടാം പാർട്ടി ദേശീയ സമ്മേളനത്തിൽ ആർ.എസ്.പി.കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സ: ഹരീഷ് ബി നമ്പ്യാരെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയംഗമായി തെരെഞ്ഞെടുത്തു.

Back to Top