വോട്ടർ പട്ടിക ഡിസംബർ 9 തീയ്യതി വരെ നിങ്ങൾക്കും പുതിയ പേര് ചേർക്കാം

Share

കാഞ്ഞങ്ങാട് : Form 6 മുഖേന അപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കാം. പതിനേഴു വയസ് പൂർത്തിയായവർക്കും ഇപ്രാവശ്യം മുതൽ അവസരമുണ്ട് .

form 8വഴി വോട്ടർ പട്ടികയിലെ തെറ്റുതിരുത്താൻ, താമസ സ്ഥലം മാറുന്നതിന്, കാർഡ് മാറ്റി ലഭിക്കുന്നതിന്, ഭിന്നശേഷിക്കാരെ അടയാളപ്പെടുത്താനും അവസരമുണ്ട്.
ഇലെക്ഷൻ ഐഡി കാർഡ് ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് form – 6 B ഉപയോഗിക്കണം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ സൈറ്റിൽ സന്ദർശിച്ചാൽ മതിയാകും www.ceo.kerala.gov.in

Back to Top