കാശ്യപ വേദാ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ കാഞ്ഞങ്ങാട് വേദ വാഹിനിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജ്ഞാനയജ്ഞവും ധ്യാന പരിശീലനവും കാഞ്ഞങ്ങാട് വ്യാപാരഭവനിൽ നടന്നു

Share

ജ്ഞാനയജ്ഞo

കാഞ്ഞങ്ങാട് :കാശ്യപ വേദാ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ കാഞ്ഞങ്ങാട് വേദ വാഹിനിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ, അമൃത കീർത്തി ആചാര്യ ശ്രീ രാജേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജ്ഞാനയജ്ഞവും ധ്യാന പരിശീലനവും കാഞ്ഞങ്ങാട് വ്യാപാരഭവനിൽ നടന്നു. ജീവിത വിജയത്തിനും കുട്ടികളെ നന്നായി വളർത്തുന്നതിനും വേണ്ടി വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഊന്നിയായിരുന്നു പ്രഭാഷണം, കുട്ടികളിൽ ധാർമ്മിക മൂല്യം വളർത്തുന്നതിനായി ചെറുപ്രായത്തിൽത്തന്നെ പഞ്ചതന്ത്രoകഥകളും സുഭാഷിതങ്ങളും പഠിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും അദ്ദേഹം ഊന്നി പറഞ്ഞു. ആധുനിക ജീവിതത്തിലെ മാനസികസംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടുന്നതിനുള്ള ധ്യാന പരിശീലനവും നടന്നു. ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം.പി, വേണുഗോപാലൻ നമ്പ്യാർ, നാലപ്പാടൻ പത്മനാഭൻ, ഗണേഷ് ജി എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങ് ജനപങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായി.

Back to Top