തെക്കുപുറം ഷറഫുൽ ഇസ്ലാം അൽബിർ സ്പോർട്സ് മീറ്റ് മത്സര വിജയികൾക്ക് പള്ളിക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ മെമ്പർ അബ്ബാസ് തെക്കുപുറം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നു, ജമാഅത് പ്രസിഡന്റ്‌ ടി പി അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹാജി സമീപം

Share

തെക്കുപുറം ഷറഫുൽ ഇസ്ലാം അൽബിർ സ്പോർട്സ് മീറ്റ് മത്സര വിജയികൾക്ക് പള്ളിക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ മെമ്പർ അബ്ബാസ് തെക്കുപുറം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നു, ജമാഅത് പ്രസിഡന്റ്‌ ടി പി അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹാജി സമീപം

Back to Top