ശ്രീമതി പ്രസന്ന തിരുമുമ്പ്, പിലിക്കോട് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവ്വീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ (കെ എസ് എസ് പി യു) സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ്

Share

ശ്രീമതി പ്രസന്ന തിരുമുമ്പ്, പിലിക്കോട്.

കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവ്വീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ (കെ എസ് എസ് പി യു) സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡണ്ടായും സംസ്ഥാന വനിത സബ് കമ്മിറ്റി കൺവീനറായും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു

Back to Top