40%സബ്‌സിഡിയോട് കൂടി KSEB സോളാർ പ്രൊജക്റ്റ്‌ വില 146736rs, കാസറഗോഡ് ജില്ലാ സോളാർ പ്രൊജക്റ്റിന്റെ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ : ബിനോയ്‌ 9061195374/ വസന്ത്കുമാർ 9847050056 ഈ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാം തുടർ വായനക്ക് 👇👇

Share

40%സോളാർ സബ്‌സിഡിയോട് കൂടി kSEB സോളാർ പദ്ധതി പുനരാരംഭിച്ചു

കേരളത്തിലെ മുൻനിര കമ്പനിയായ മൂപ്പൻസ് സോളാർ ആണ് പ്രൊജക്റ്റ്മായി മുൻപന്തിയിലുള്ളത്

കാസർഗോഡ് ജില്ലാ മൂപ്പൻസ് സോളാർ പ്രൊജക്റ്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ബിനോയ്‌ 9061195374/ വസന്തകുമാർ 9847050056 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാം

പ്രധാന സേവനങ്ങൾ

KSEB സൗര 3kWP പദ്ധതിയിൽ ( R 43764/-) ഉപഭോക്താവിന് സബ്സിഡിയായി ലഭിക്കുന്നു.

3kWp മുതൽ 10kWp വരെ സബ്സിഡി ലഭ്യമാണ്.

ഓർഡർ ഉറപ്പാക്കിയാൽ 21 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ച് KSEB ക്ക് കൈമാറുന്നതാണ്.

കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഞങ്ങളുടെ സേവനം ലഭ്യമാണ്.

AC / Motor ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്.

മുടക്കുമുതൽ 4-5 വർഷം കൊണ്ട് തിരികെ ലഭിക്കാവുന്നതാണ്.

Back to Top