മാവുങ്കാൽ പാണത്തുർ റോഡിൽ ഇരിയ ബാലൂരിൽ നാല് എക്കർ സ്ഥലം വില്പനക്ക് 9061195374, 9847050056

Share

മാവുങ്കാൽ പാണത്തുർ റോഡിൽ ഇരിയയിൽ നിന്ന് 2 km ദൂരത്തു ബാലൂരിൽ

നാല് എക്കർ സ്ഥലം

കിണർ, കുളം, തോട്, പമ്പ് ഹൌസ്, ചെറിയ കോൺഗ്രീറ്റ് വീട് അടക്കം മനോഹരമായ നാല് ഏക്കർ വിസ്തീർണമുള്ള സ്ഥലം. ടാറിങ് ചെയ്ത പഞ്ചായത്ത് റോഡ് ഗതാഗത ആവശ്യത്തിനുണ്ട്

കവുങ്ങ് 1200

തെങ്ങ് 120

റബ്ബർ 300

വീട് കോൺഗ്രീറ്റ് (ഇടത്തരം )

ടാർ റോഡ് സൈഡ്

മതിപ്പു വില 1 കോടി 20 ലക്ഷം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി

9061195374

9847050056

 

Back to Top