പരേതനായ തച്ചങ്ങാട് പാലത്താട് കോതർബൻ നാരായണന്റെ ഭാര്യ കയ്യിൽ വീട്ടിൽ തമ്പായി നിര്യാതയായി.

Share

പരേതനായ തച്ചങ്ങാട്,പാലത്താട് കോതർബൻ നാരായണന്റെ ഭാര്യ കയ്യിൽ വീട്ടിൽ തമ്പായി നിര്യാതയായി മക്കൾ പാർവതി, യശോധ, കുസുമ, അംബിക,നാരായണി,അനന്ദകൃഷ്ണൻ,ഉമേഷൻ

Back to Top