ബേക്കലം ശ്രീകുറുമ്പാ ഭഗവതി ക്ഷേത്രോത്സവത്തിന് കൊടിയേറി

Share

ബേക്കലം ശ്രീകുറുമ്പാ ഭഗവതി ക്ഷേത്രോത്സവത്തിന് കൊടിയേറി

ബേക്കലം ശ്രീകുറുമ്പാ ഭഗവതി ക്ഷേത്ര പൂര മഹോത്സവത്തിന്കണ്ണൻ കാരണവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽകൊടിയേറ്റുന്നു

 

 

Back to Top