യുവജനപ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ എതിർപ്പ് വിജയം കണ്ടു പെൻഷൻ പ്രായം ഉയർത്തൽ മരവിപ്പിച്ചു

Share

യുവജന പ്രസ്ഥനങ്ങളുടെ എതിർപ്പ് വിജയം കണ്ടു പെൻഷൻ പ്രായം ഉയർത്തൽ മരവിപ്പിച്ചു     യുവജനപ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ശക്തമായ ‘ എതിർപ്പ് മൂലം പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പെൻഷൻ പ്രായം കൂട്ടില്ല .

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ യുവജന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ഉദ്യോഗാര്ഥികളുടെയും ശക്തമായ എതിർപ്പ് കണക്കിലെടുത്താണ് പെൻഷൻ പ്രായം 60 ആക്കാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം മരവിപ്പിക്കാൻ നിർബന്ധിതമായത്

Back to Top