ഈ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ പുതിയൊടുക്കാൽ ചടങ്ങുമായി പെരിയ കായകുളം തറവാട്

Share

കായംകുളം : ഈ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ പുതിയൊടുക്കാൽ ചടങ്ങുമായി പെരിയ കായകുളം തറവാട് ഇന്ന് നവംബർ ഒന്നിന്റെ രാത്രിയിലാണ് ചടങ്ങ് തൊണ്ടച്ചന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പൂജയും വെളിച്ചപ്പാടും പ്രസാദമായി അടയും അന്നദാനവും നൽകും

Back to Top