അതിയാമ്പൂർമക്ക കോടൻതറവാട്കളിയാട്ട ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായിഅരങ്ങിലെത്തിയഅരയിക്കര ഭഗവതി,പൊട്ടൻ തെയ്യംഎന്നീ ദൈവ കോലങ്ങളുടെ അഗ്നി നൃത്തം

Share

അതിയാമ്പൂർമക്ക കോടൻതറവാട്കളിയാട്ട ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായിഅരങ്ങിലെത്തിയഅരയിക്കര ഭഗവതി,പൊട്ടൻ തെയ്യംഎന്നീ ദൈവ കോലങ്ങളുടെ അഗ്നി നൃത്തം ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയത് രതീഷ് കാലിക്കടവ്.

Back to Top