കനകപ്പള്ളി എസ് വളവിൽ വലിയ ക്രൈൻ കുടുങ്ങി പരപ്പ – വെള്ളരിക്കുണ്ട് റോഡിൽ ഗതാഗത സ്തംഭനം

Share

പരപ്പ,:കനകപ്പള്ളി എസ് വളവിൽ വലിയ ക്രൈൻ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വളവ് തിരിയുന്നില്ല.പരപ്പ – വെള്ളരിക്കുണ്ട് റോഡിൽ ഗതാഗത സ്തംഭനം കരിന്തളം കയിനിയിലേക്ക് പോകുന്ന ക്രെയിനാണ് കുടുങ്ങിയത് .

Back to Top