അതിയാമ്പൂർ പാറക്കാടൻ തറവാട്മൂന്ന് ദിവസത്തെ കളിയാട്ട ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി അരങ്ങിലെത്തിയമൂവാളംകുഴി ചാമുണ്ഡി അമ്മ തെയ്യം

Share

 

അതിയാമ്പൂർ പാറക്കാടൻ തറവാട്മൂന്ന് ദിവസത്തെ കളിയാട്ട ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി അരങ്ങിലെത്തിയമൂവാളംകുഴി ചാമുണ്ഡി അമ്മ തെയ്യം

Back to Top