പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഊന്നൽ നൽകണമെന്ന് മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ് പടന്നക്കാട് കാർഷിക കോളേജ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

Share

 

പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഊന്നൽ നൽകണമെന്ന് മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ് പടന്നക്കാട് കാർഷിക കോളേജ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

നവകേരള തദ്ദേശകം 20
ജില്ലയിലെ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന അവലോകനം തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണവും എക്സൈസും വകുപ്പ് മന്ത്രി എം.ബി.രാജേഷ്
പടന്നക്കാട് കാർഷിക കോളേജ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഊന്നൽ നൽകണമെന്ന് മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ് പറഞ്ഞു.

Back to Top